گزارش کارگاه توسعه فردی کارآفرینانه

کارگاه توسعه فردی کارآفرینانه

کارگاه توسعه فردی کارآفرینانه، با تدریس  دکتر صفا شریف عسکری، دوشنبه 27 آبان ماه 1398 ساعت 14 الی 16 و همزمان با هفته جهانی کارآفرینی، در شتابدهنده تیوان برگزار شد.

در کارگاه توسعه فردي كارآفرينانه، دکتر صفا شریف عسکری، برنامه ريزي مسير توسعه فردي كارآفرينانه (IDP) را با این سوال آغاز کرد که چرا به توسعه فردی کارافرینانه نیاز داریم. و دلیل آن را آرزوها و خواسته ها، اهداف، فقدان حال خوب، در دست گرفتن سرنوشت برشمرد.

ایشان راه حل این موضوع را  مهارت توانمندسازي “خود” در ابعاد ذهني و عملياتي  و همچنین توانايي سازگاري با انتظارات و تغييرات متنوع و شتابان “خود” و دنياي پيرامون دانست.

مهارت مديريت و كنترل ميزان و شدت تاثيرپذيري و تاثيرگذاري بر محيط را كسب پذيرش از محيط، كسب منابع از محيط، كسب مشروعيت از محيط برشمرد

سپس گام نخست توانمندسازي را خودشناسی معرفی کرد و از معجزه نوشتن و مکتوب کردن ایده ها صحبت کرد.

در بحث خودشناسی دو سوال مطرح کرد . چشم انداز: ما مي خواهيم چه بشويم، يا كجا مي خواهيم باشيم! ماموريت: به چه كاري مي خواهم مشغول شویم.

کارگاه توسعه فردی کارآفرینانه

پس از بیان گام های خودشناسی این مساله را مطرح کرد که فرصت جذاب يعني چي؟

مشكلي كه بايد حل و مرتفع شود(فرصت درمانگري) و یا نيازي كه بايد برآورده شده و منفعتي را بيشتر از وضعيت فعلي ايجاد كند(فرصت منفعت افزايي)

ایشان با بیان الزامات خلاق بودن که انگیزه، مهارت های تفکر خلاق و داشتن اطلاعات و دانش عمومی در مورد موضوع ،  دارا بودن سبک تفکر کارافرینانه را یکی از راه حل های رسیدن به موفقیت بیان کرد.

این اعلان را به اشتراک گذارید
نظر خود را بنویسید

جستجوی رویداد