ارتباط با دبیرخانه
با دبیرخانه هفته جهانی کارآفرینی تماس بگیرید
تهران - امیرآباد شمالی خیابان 16 ( شهید فرشی مقدم ) – دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
جستجوی رویداد