گزارش کارگاه مدیریت زمان

مدیریت زمان

کارگاه مدیریت زمان با تدریس مهندس داوود موسوی نسب ، مدیر و مؤسس پشتیبان وردپرس ، 3 آذر 98 ساعت 14 الی 16 ، همزمان با هفته جهانی کارآفرینی در دانشکده کارآفرینی برگزار شد.

در ابتدای این کارگاه که با حضور جمعی از دانشجویان و علاقمندان برگزار شد آقای موسوی نسب، به بیان این موضوع پرداخت که مدیریت زمان چه چیزهایی نیست؟ در حقیقت انجام همه کارها توسط خودمان، در کمترین زمان ممکن و به سرعت تعریف درستی از مدیریت زمان نیست . مدیریت زمان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﻣﺎن، ﭼﻪ واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ.

مدیریت زمان

در این کارگاه ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﻮﻣﻮدورو تشریح شد و دلایل اینکه چرا گاهی کارها را شروع نمی کنیم مطرح گردید.

مهندس موسوی با اشاره به این جمله از پیتر دراکر “ﺗﺎ زﻣﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ” از مخاطبان خواست که ارزش یک ساعت زمان خود را محاسبه کنند. در ادامه با اشاره به ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی را بهترین راه برای از میان برداشتن دزدان زﻣﺎن معرفی کرد. و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺧﺮوج از ﺑﺤﺮان ﮐﻤﺒﻮد زﻣﺎن را معرفی و وتشریخ کرد.

مدیریت زمان

و در پایان با اشاره به این موضوع که وﻗﺘﯽ روي ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ، ﺣﺘﻤﺎً ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ. این کارگاه به پایان رسید.

این اعلان را به اشتراک گذارید
نظر خود را بنویسید

جستجوی رویداد