مصطفی کیانی فر

مدرس دانشگاه دوره های کارآفرینی و تیم سازی

مشاور کسب و کار

کارشناس مکانیک ۷ سال سابقه نفت و ۵ سال سابقه معدن

    جزئیات سخنران