مهرداد شمسی

منتور رویدادهای کارآفرینی دانش آموزی

مشاور دیجیتال مارکتینگ مرکز تخصصی کارآفرینی و کسب و کار کارمانا

    جزئیات سخنران