رضیه سادات بکا

مشاور و مدرس بوم کسب و کار

    جزئیات سخنران