کارآفرین، مؤسس مرکز تخصصی کارآفرینی و کسب و کار کارمانا ( اولین مرکز تخصصی کارآفرینی و کسب وکار جنوبشرق ایران)
پژوهشگر اکوسیستم کارآفرینی استان کرمان

    جزئیات سخنران