دکتر غلامحسین حسینی نیا

دکتر غلامحسین حسینی نیا
  • دکترای ترویج و آموزش کشاورزی, دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
  • کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی, دانشگاه تهران
  • کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی, دانشگاه شیراز
    جزئیات سخنران