دکتر رضا زعفریان

  • دکتری, 1385, مهندسی صنایع, دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی, 1376, مهندسی صنایع, دانشگاه صنعتی شریف
    جزئیات سخنران