حسین شورستانی

مدیر ارشد فناوری  فناوری دیجیتال از دانشگاه رویال رویدز کانادا

مديريت ، تعالی سازمانی کنترل پروژه، مدیریت استراتژیک، مديريت و پياده سازي
MIS GIS و ERP

    جزئیات سخنران