ایمان افراش

مدیر فناوری  و تجارت سیکا

مدیر پرو مارکتینگ گرجستان، اسپانیا

کارآفرین برتر سال 1387

    جزئیات سخنران