محبوبه ارسنجانی

کارآفرین حوزه پوشاک، طراح مد و لباس

مدرس بوم کسب و کار

    جزئیات سخنران