کارشناس فنی و طراح  سیستم های مسافری شهری

    جزئیات سخنران