اسکرام و کاربرد آن در کارآفرینی

سرفصل کارگاه

-مدیریت پروژه چیست ؟
-حوزه های دانشی مدیریت پروژه
-مدیریت پروژه چابک چیست ؟
-بررسی ماتریس چابکی Stacy
-مانیفست چابکی و ارتباط آن با استارتاپ های کارآفرینی
-Effectuation vs Causation
-چارچوب اسکرام

-ارزش ها پنچگانه اسکرام

-افسانه خوک و مرغ
-Scrum Team, Events & Artifacts
-Self-Organizing & Cross Functionality
-مزایای بکارگیری اسکرام در استارتاپ های کارآفرینانه

-پرسش و پاسخ

 

مدرس
رییس هیات مدیره شرکت پیشرو مدیریت پیران
ثبت نام
نظر خود را بنویسید

جزئیات رویداد