مهندس سعید مقدسی

رییس هیات مدیره شرکت پیشرو مدیریت پیران
دانشجوی DBA دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
دارای مدرک کارشناسی ارشد کارآفرینی – فناوری از دانشکده کارآفرینی
دارای مدرک حرفه ای مدیریت پروژه (PMP) از امریکا

پنجمین ایرانی دارای مدرک حرفه ای مدیریت پروژه چابک (PMI-ACP) از امریکا
دارای مدرک (Professional Scrum Master)
دارای مدرک (Professional Scrum Product Owner)

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.