دکتر مهران کرمی

مهران کرمی

– دانشجوی دکترای مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید از دانشگاه تهران
– کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران
– کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه اصفهان
– پژوهشگر برتر، دانشجوی نمونه و مدرس دانشگاه تهران
– نویسنده کتاب کارآفرینی نوآورانه و روش استارتاپی
– مدیر شتابدهنده استارتاپ لند سریر
– مربی نوآوری همراه اول
– هم بنیان گذار و مدیر توسعه کسب و کار رسانه اکوسیستم
– نماینده جهانی و تسهیلگر رویداد استارتاپ ویکند
– مدیر سابق توسعه بازار و توسعه محصول استارتاپ های بخوان ، نیک استارتر، تیم برد

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.