سارا ستوده
مدیر توسعه کسب و کار اسپیدو
پویا محمدی
کارآفرین سریالی در فنلاند ، بنیانگذار شرکت بالوین در فنلاند
هما اسماعیلی
آقای سید محمد موسوی
خانم مهسا صادقی
توسعه دهنده کسب و کار بین المللی
مهندس شریعتی مقدم
سارا داریان
دانشجوی دکتری کارآفرینی
آقای اعلم ملکی
دکتر بیات
مهندس مهدی علیپور
بنیانگذار میلوژی
جستجوی رویداد