خلق محصول
روش سريع خلق محصول اوليه قابل عرضه (MVP) به بازار چيست؟ چگونه MVP را با پذيرندگان اوليه اعتبار سنجي و تجاري سازي كنيم؟
کارگاه توسعه فردی کارآفرینانه
هميشه اين سوال وجود دارد كه چرا برخي افراد توانايي به ثمر رساندن اهداف و فعاليتهاي ارزشمند، در سطح فردي و اجتماعي را دارند ،در حاليكه بسياري ديگر در اين زمينه ناتوانند!
جستجوی رویداد