ششمین هفته جهانی کارآفرینی ایران | 2019

محمد شریعتمداری
استارتاپ ویکند هفته جهانی کارآفرینی
کارافرین شو
هم آفرینی
هم آفرینی
رهبران کارآفرین
مسابقه نقاشی
برندگان هفته جهانی کارآفرینی
کارآفرینی اجتماعی
هفته جهانی 98
استارتاپ اکسپرینس
مسابقه نقاشی
بازدید علمی
هفته جهانی کارآفرینی2019