گالری عکس هفته جهانی کارآفرینی

محمد شریعتمداری
استارتاپ ویکند هفته جهانی کارآفرینی
کارافرین شو
هم آفرینی
هم آفرینی
رهبران کارآفرین
برندگان هفته جهانی کارآفرینی
کارآفرینی اجتماعی
هفته جهانی 98
استارتاپ اکسپرینس
مسابقه نقاشی
بازدید علمی
هفته جهانی کارآفرینی2018
هفته جهانی کارآفرینی2019