تیم اجرایی هفتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران

دکتر مهران کرمی

مهران کرمی

مدیرعامل هاب اصفهان و
مشاور مرکز نوآوری نکسترا

سمیه کرمی زندی

سمیه کرمی زندی

دانش آموخته ارشد کارآفرینی
دانشگاه تهران

حسین قدسی زاده
حسین قدسی زاده

مدیرعامل مرکز نوآوری های اشتغال

علی فرجادیان
علی فرجادیان

مدیرعامل شتابدهنده سریر

فاطمه صدوقی نیا تیم اجرایی

فاطمه صدوقی نیا

دانش آموخته ارشد کارآفرینی 
دانشگاه تهران

فرحناز دولت آبادی

فرحناز دولت آبادی

دانشجوی دکتری کارآفرینی 

حسن عابدینی
حسن عابدینی

دانش آموخته ارشد کارآفرینی
دانشگاه تهران

مهدی تاج پور

مهدی تاج پور

دانشجوی دکتری کارآفرینی
دانشگاه تهران

. موسس .رویا اسدی

رویا اسدی

نماینده اجرایی در کرمان
بنیانگذار کارمانا

داوود موسوی

داوود موسوی

بنیانگذار پشتیبان وردپرس

آرش سروری

آرش سروری

مشاور رسانه ای کسب و کارها
و برنامه ساز فناورانه

دکتر علی عبدی جمایران
علی عبدی جمایران

دانش آموخته دکتری کارآفرینی
دانشگاه تهران 

الهام آخوندی

الهام آخوندی
کارشناس اجرایی تیوان

 

محمد گرویی
محمد گرویی

مدیر سرمایه گذاری
مرکز نوآوری نکسترا

علیرضا جعفر
علیرضا جعفر

دانش آموخته ارشد کارآفرینی
دانشگاه تهران

مهسا غریب

دانش آموخته ارشد کارآفرینی 
دانشگاه تهران

مهدی سجادی
مهدی سجادی

تهیه کننده مستقل سینما

نیکوصفت
کریم نیکوصفت
دانش آموخته کارآفرینی
دانشگاه تهران
امیرحسین امیری
امیرحسین  امیری

بنیانگذار هلپ مارکتینگ

منصورمیرطاهری
منصور میرطاهری

بنیانگذار ایفوگرافیک فارسی ایران

عاطفه علی محمدی
عاطفه علیمحمدی

روابط عمومی
هفته جهانی کارآفرینی