کمیته برنامه ریزی و اجرای هفتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران

دکتر مهران کرمی

دکتر مهران کرمی

مدیرعامل هاب اصفهان و
مشاور مرکز نوآوری نکسترا

حسین قدسی زاده
حسین قدسی زاده

مدیرعامل مرکز نوآوری های اشتغال

علی فرجادیان
دکتر علی فرجادیان

مدیرعامل شتابدهنده سریر

عاطفه علی محمدی
عاطفه علیمحمدی

روابط عمومی
هفته جهانی کارآفرینی

امیرحسین امیری
امیرحسین  امیری

بنیانگذار هلپ مارکتینگ

سمیه کرمی زندی

سمیه کرمی زندی

دانش آموخته ارشد کارآفرینی
دانشگاه تهران

فرحناز دولت آبادی

فرحناز دولت آبادی

دانشجوی دکتری کارآفرینی 

حسن عابدینی
حسن عابدینی

دانش آموخته ارشد کارآفرینی
دانشگاه تهران

نیکوصفت
دکتر امیر کریم نیکوصفت

دانش آموخته کارآفرینی
دانشگاه تهران

داوود موسوی

داوود موسوی

بنیانگذار پشتیبان وردپرس

آرش سروری

آرش سروری

مشاور رسانه ای کسب و کارها
و برنامه ساز فناورانه

مهدی سجادی
مهدی سجادی

تهیه کننده مستقل سینما

الهام آخوندی

الهام آخوندی
کارشناس اجرایی تیوان

 

مهدی تاج پور

دکتر مهدی تاج پور

دانشجوی دکتری کارآفرینی
دانشگاه تهران

دکتر علی عبدی جمایران
علی عبدی جمایران

دانش آموخته دکتری کارآفرینی
دانشگاه تهران 

محمد گرویی
محمد گرویی

مدیر سرمایه گذاری
مرکز نوآوری نکسترا

فاطمه صدوقی نیا تیم اجرایی

فاطمه صدوقی نیا

دانش آموخته ارشد کارآفرینی 
دانشگاه تهران

. موسس .رویا اسدی

دکتر رویا اسدی

نماینده اجرایی در کرمان
بنیانگذار کارمانا

علیرضا جعفر
علیرضا جعفر

دانش آموخته ارشد کارآفرینی
دانشگاه تهران

منصورمیرطاهری
منصور میرطاهری

بنیانگذار اینفوگرافیک فارسی ایران

مهسا غریب

دانش آموخته ارشد کارآفرینی 
دانشگاه تهران

محمدجواد ترکیان - هفته جهانی کارآفرینی ایران

محمدجواد ترکیان

دانش آموخته ارشد بازرگانی
بین الملل دانشگاه تهران