شورای سیاستگذاری هفتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران

مهندس بهروز فروتن

مهندس بهروز فروتن

رئیس شورای سیاستگذاری و
بنیانگذار صنایع غذایی بهروز

دکتر فریدون

دکتر فریدون همتی

استاندار هرمزگان

دکتر مجید علیزاده

دکتر مجید علیزاده

رئیس رویداد
و رئیس پردیس بین المللی کیش

دانشگاه تهران

دکتر رضا زعفریان

دکتر رضا زعفریان

دبیر علمی رویداد
و معاون توسعه و سرمایه گذاری
پردیس بین المللی کیش

دانشگاه تهران

دکتر حمید سلطانی

دکتر حمید سلطانی

رئيس دانشگاه ALU كاليفرنيا
(American liberty university)

دکتر سید محمدحسین سجادی نیری

دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دکتر حسام زند حسامی

دکتر حسام زندحسامی

معاون توسعه اکوسیستم نوآوری و کسب و کارهای دانش بنیان گروه عطار و مدیر کل سابق دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاومنت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دكتر فوژان صباحي

دكتر فوژان صباحی

مديرعامل بنياد حاميان استاندارد
و مديرعامل سابق بنياد حاميان دانشگاه صنعتی شريف

مهندس سروش مودب

مهندس سروش مؤدب

دبیر اجرایی رویداد
و مؤسس کلینیک کارآفرینی ایران

دکتر مارال اسکندری
دکتر مارال اسکندری

رئیس کمیته راهبردی رویداد
و مشاور اقتصادی کسب و کارها