دکتر عیسی منصوری
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دکتر غلامحسین حسینی نیا
رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید
رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
دکتر رحیم سرهنگی
مدیرکل دفتر توسعه امور کارآفرینان و بهره وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی
عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی
دکتر محمد زالی
قائم مقام بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی
دکتر علی داوری
معاون پشتیبانی و مالی دانشکده کارآفرینی
دکتر رضا زعفریان
دبیر علمی هفته جهانی کارآفرینی
دبیر کانون دانش آموختگان کارآفرینی و دبیراجرایی هفته جهانی کارآفرینی
جستجوی رویداد