مهدی نیازی منش

مدیر پروژه پلتفرم همکاری در فروش ADRO
مشاور و فعال اکوسیستم استارتاپی اصفهان

    جزئیات سخنران