رویدادها

منقضی شده
300
اردوی استارت آپ یک رویداد آموزشی-تجربی (Experiental Education) در سراسر دنیاست که در ۳ روز متوالی (در انتهای هفته) بر‌گزار می‌گردد.
کارآفرینی اجتماعی
منقضی شده
300
موضوع کارآفرینی  یکی از موضوعاتی است که در چند دهه ی اخیر موجب شده است تا موج جدیدی از سیاست های کارآفرینانه در اکثر کشورها ایجاد شود.
گزارش رویداد استارتاپ ویکند بومینو صنایع و خدمات نوآور
منقضی شده
300
اردوی استارت آپ یک رویداد آموزشی-تجربی (Experiental Education) در سراسر دنیاست که در ۳ روز متوالی (در انتهای هفته) بر‌گزار می‌گردد.
جستجوی رویداد