کمیته علمی هفته جهانی کارآفرینی 98

دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی
معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان
عالی پور
مدیر عامل شرکت پنتر
عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
معاون پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
سرپرست اداره کل امور بانوان شهرداری تهران
دانشجوی دکترای کارآفرینی و مدرس و مشاور خلاقیت
جستجوی رویداد